Copyright 2004-2012 Duxx - All rights reserved

voorbeeld venster kantooromgeving

cliëntaanmaak
cliëntaanmaak
agendabeheer
agendabeheer
externe cliëntaanmaak
externe cliëntaanmaak
inspectiebeheer
inspectiebeheer
sjabloonbeheer
sjabloonbeheer
gegevensbeheer
gegevensbeheer

voorbeeld venster mobiele omgeving / tablet PC

agenda
agenda
voorblad inspectieform.
voorblad inspectieform.
inspectieformulier
inspectieformulier

voorbeeld rapport 1 >>

voorbeeld rapport 2 >>

terug naar de vorige bladzijde

Beschrijving interactie tussen Duxx en u als cliënt, tevens voorwaarden

Hieronder wordt de interactie tussen Duxx als Opdrachtnemer en u als Opdrachtgever beschreven. Deze beschrijving geldt als het geheel van Algemene Voorwaarden bij Perlego en geldt als productspecifieke aanvulling op de Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Duxx (zoals in 2009 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Rotterdam en omstreken: www.duxx.nl/files/AlgemeneVoorwaardenDuxx_1109.pdf).

De samenwerking is in beginsel meerledig. U kunt haar al in het voortraject beëindigen, na het kostenloze 'vooronderzoek' en na het 'onderzoek', als u is gebleken dat Perlego uw organisatie geen meerwaarde biedt.
1. Vooronderzoek (vrijblijvend en kosteloos)
1.1 In een gesprek, en eventueel in een vervolggesprek, vertelt Duxx u over Perlego en spreekt u beiden over Perlego in relatie tot uw organisatie.
1.2 Met de kennis die Duxx daarmee van uw organisatie heeft opgedaan, tracht hij binnen twee weken zijn 'vooronderzoek' af te ronden door u zijn eerste, vrijblijvende en kosteloze advies aan te bieden, het 'vooradvies'.
1.3 Als u over het 'vooradvies' van Perlego in combinatie met uw organisatie positief oordeelt, overhandigt Duxx u, naast het 'vooradvies', een offerte betreffende het nader analyseren van uw organisatie in combinatie met Perlego, het 'onderzoek'. De offerte is een maand geldig. Duxx is altijd bereid het 'vooradvies' toe te lichten en aan te passen waar zijn (eerste) indruk onvoldoende strookt met uw werkelijkheid. Hij is ook altijd bereid zijn advies te verfijnen, tenzij een dergelijke verfijning bij het 'onderzoek' thuishoort (zie punt 2).
Duxx behandelt alle door u aan hem verstrekte informatie strikt vertrouwelijk en uitsluitend in relatie tot Perlego als mogelijke toevoeging aan uw organisatie.
2. Onderzoek
2.1 Nadat u Duxx schriftelijk hebt opgedragen het door hem geoffreerde 'onderzoek' uit te voeren, start hij dat binnen drie weken.
2.2 Duxx overhandigt binnen de door hem geoffreerde termijn u het 'advies' in de vorm van een rapport en licht dat u mondeling toe. Het rapport en de toelichting geven inzicht in de manier waarop Perlego bij u is te implementeren en te gebruiken en met welk effect.
2.3 Het rapport gaat ook in op een eventuele interactie tussen Perlego en andere softwareproducten, mits u dat met Duxx bent overeengekomen. Uiteraard kan Duxx u daarover ook op een later moment adviseren. Het rapport vormt als het ware de bouwtekening voor de implementatie en het gebruik van Perlego. Bij het rapport ontvangt u tevens een factuur op basis van de door u geaccordeerde offerte. De factuur voldoet u binnen een maand.
2.4 Bij het 'advies' overhandigt Duxx u een offerte betreffende de implementatie van Perlego in uw organisatie en het gebruik ervan. De offerte is een maand geldig. De omvang en de duur van de implementatie en de door Duxx noodzakelijk geachte randvoorwaarden, zoals toegang tot systemen, zijn onderdeel van de offerte.
Aan de hand van de onderzoeksresultaten staat het u vrij om Duxx op te dragen een of meerdere onderdelen nader uit te werken of toe te voegen. Duxx zal dat afzonderlijk offreren en factureren, wat los staat van het 'onderzoek' zoals het in eerste instantie door Duxx is uitgevoerd.
3. Implementatie
3.1 Nadat u Duxx schriftelijk hebt opgedragen de door hem geoffreerde implementatie uit te voeren, start hij die binnen drie weken. Daarbij treedt uzelf op als contactpersoon of u wijst daarvoor iemand in uw omgeving aan.
3.2 De implementatie is beschreven in het rapport dat het resultaat is van het 'onderzoek'. Wat niet in het rapport wordt aanbevolen en daarbuiten niet afdoende schriftelijk is vastgelegd, behoort niet tot de opdracht.
3.3 Bij de implementatie behoort opleiding. De vorm waarin opleiding wordt aangeboden, is afhankelijk van verschillende factoren. In sommige gevallen verzorgt Duxx een klassikale training in uw omgeving of elders, in andere gevallen maakt hij gebruik van 'webinar-gerelateerde' oplossingen, vooral als de inspecteurs niet op één locatie werkzaam zijn.
Na de implementatie ontvangt u een factuur die u binnen een maand voldoet. De factuur betreft ook de eerste gebruiksperiode. De implementatie geldt als afgerond zodra u inspecties kunt uitvoeren overeenkomstig het voorstel waarmee het 'onderzoek' werd afgesloten.
U bent zelf verantwoordelijk voor alle benodigde computer hardware behoudens de server waarop de kantooromgeving zich bevindt. U dient dus zorg te dragen voor de juiste tablet PCs voor het mobiele gedeelte van Perlego. Duxx kan u daarbij uiteraard van dienst zijn met advies en onderhoud.
Voor totstandkoming van koppelingen met andere softwareproducten draagt u zorg voor de door Duxx noodzakelijk geachte documentatie, toegangsrechten, een testomgeving en technische assistentie.
Voor de implementatie verleent Duxx u toegang tot een productvolgsysteem, waarmee u informatie kunt verkrijgen over de actuele toestand van de implementatie, en vragen en verzoeken aan Duxx kan plaatsen.
4. Gebruik
Voor het gebruik van Perlego stuurt Duxx u maandelijks een factuur. Die factuur voldoet u binnen een maand. Het gebruik omvat toegang tot de kantooromgeving van Perlego (beveiligde website op de servers van Duxx) en de software voor op uw tablet PCs, de mobiele omgeving van Perlego. Het gebruik wordt in rekening gebracht aan de hand van het aantal in de kantooromgeving door uw organisatie gegenereerde rapporten, waarbij Duxx u per inspectie ten hoogste één rapport in rekening brengt. Nieuwe uitvoer na wijzigingen wordt niet in rekening gebracht, mits het rapport (niet te verwarren met 'sjabloon') niet voor meerdere inspecties wordt gebruikt.
Voor het gebruik betaalt u vooraf op basis van een met u overeengekomen 'bundel'. Een 'bundel' is het vaste, maandelijks door u af te nemen aantal inspecties. Ongeacht het feitelijke aantal inspecties dat u doet, betaalt u een vast bedrag, tenzij u het met Duxx vooraf overeengekomen aantal overschrijdt. Voor de inspecties die de bundel te boven gaan, betaalt u per inspectie het met u daarvoor overeengekomen bedrag.
Uiteraard staat de helpdesk van Duxx u desgewenst bij. De helpdesk is telefonisch te benaderen op werkdagen, behoudens officiële vakantiedagen, tussen 9.00 uur en 17.00 uur en middels e-mail.
Het recht met betrekking tot toegang tot en gebruik van Perlego wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Voor wat betreft het gebruik is verder gebruik door Opdrachtgever te annuleren door uiterlijk een maand van te voren Duxx op schrift mede te delen dat Opdrachtgever het gebruik zal staken. Duxx behoudt zich het recht voor jaarlijks de prijzen te verhogen aan de hand van het CBS index "Zakelijke Dienstverlening" over het voorgaande jaar.
5. Additionele diensten
Duxx breidt desgewenst de inhoud van Perlego voor uw uit. Daartoe behoort het toevoegen van vragen en (standaard) antwoorden, het toevoegen van sjablonen, een toevoeging aan de kantooromgeving om offertes en facturen te kunnen versturen en koppelingen met andere softwareproducten in de sfeer van boekhouding en 'asset management'. Op uw verzoek zal Duxx u over dergelijke uitbreidingen adviseren, een voorstel doen, en bij akkoord de uitbreiding realiseren.
A. Overige bepalingen

Prijzen

OnderdeelBedrag
VooronderzoekKosteloos
Onderzoek€ 1.800
Inrichting gebruiksomgeving inclusief één sjabloon, tot 200 standaard vragen en tot 2000 standaard antwoorden€ 3.400
Koppelingen met andere softwareproductenOp aanvraag
Opleiding (basis, exclusief koppelingen)€ 120 per gebruiker
GebruikBundelomvangMaandbedrag
10€   27
50€   76
100€ 106
500€ 193
1000€ 239
5000€ 362
Additionele diensten, waaronder extra sjablonen, extra strandaard vragen en antwoorden, offertegeneratie en -verzending, factuurgeneratie en verzending, extra koppelingenOp aanvraag
Advies € 115 per uur
Bovenvermelde bedragen zijn indicatief, gelden voor 2011 en zijn exclusief BTW